Integritetspolicy 

För oss på Nordic Peak är din personliga integritet viktigt och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (Policy) beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker vår webbplats och kontaktar oss via e-post. 

Nordic Peak är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer samt för behandlingen av uppgifter via våra digitala kanaler, såsom vår webbplats. 

Ansvarig för dina personuppgifter

Nordic Peak AB 
556815-1889
Kyrkogatan 4 
852 31 Sundsvall

Nordic Peak har tillsatt en Data Protection Manager som i samarbete med Visma koncernens Data Protection Officer har till uppgift att hjälpa Nordic Peak att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vår Data Protection Manager Mattias Hallin på adressen mattias.hallin@nordicpeak.com

För våra kunder samlar Nordic Peak in information som är relevant för att kunna leverera de tjänster som är beställda. Dessa uppgifter använder vi för löpande kommunikation, support och för att fakturera våra kunder. Nordic Peak har personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder och vill du ha information om behandling av dina personuppgifter relaterat till våra tjänster kontakta info@nordicpeak.com.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person, till exempel personnamn, e-postadress, telefonnummer. 

Känslig data och evenemang

Nordic Peak vill informera om att för att tillgodose dina eventuella önskemål och behov vid evenemang kan vi komma att samla in känsliga personuppgifter, såsom uppgift om matrelaterad allergi. Dessa personuppgifter lagras i 6 månader efter att aktuellt evenemang har avslutats. 

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Ändamål Personuppgift Grund för lagring Tid för lagring eller kriterier för gallring
Administration av kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners Namn
E-postadress
Telefonnummer 
Avtal 10 år från upphörande av avtal
Administration av evenemang Namn
E-postadress
Telefonnummer 
Legitimt intresse och samtycke för specifika hälsoaspekter 6 månader efter avslutat evenemang
Fullgöra legala skyldigheter såsom bokföringskrav Namn
E-postadress
Fullgöra legala förpliktelser Ingen radering
Supportärenden Namn
E-postadress
Telefonnummer
Avtal 1 år från upphörande av avtal
Utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial Namn
E-postadress
Telefonnummer
Legitimt intresse Omedelbart efter att den registrerade valt att avsluta prenumerationen

Legitimt intresse

Personuppgifter för personer som agerar som kontaktperson för blivande kunder hanteras utifrån ett affärsperspektiv, på ett sätt vi anser inte är i konflikt med personers fri- och rättigheter.

Dina rättigheter

Vill du ha information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss: Nordic Peak AB, Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. Nordic Peak kan i dessa fall komma att fråga om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person. 

Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar nämnda rättigheter. 

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi behandlar om dig. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina insamlade personuppgifter raderas i de fall som detta överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering, det kan finnas fall när Nordic Peak inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för uppfyllande av gällande lag. 

Rätt att motsätta dig behandling 

Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. 

Rätt till dataportabilitet

Om Nordic Peak behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifterna som du själv har lämnat till oss.  

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta info@nordicpeak.com.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du får gärna ta kontakt med vår Data Protection Manager, mattias.hallin@nordicpeak.com, om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att inge klagomål till IMY (tidigare Datainspektionen) avseende behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 

Hur skyddas personuppgifterna?

Nordic Peak använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda mot olaglig eller obehörig behandling. Enbart behöriga personer som behöver behandla personuppgifter för att Nordic Peak ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dessa. 

Var behandlas personuppgifterna?

Nordic Peak behandlar enbart personuppgifterna inom Sverige och vid mail kontakt med oss använder vi Googles tjänster som har datacenter i Irland.  

Hur länge sparas data?

Nordic Peak har vidtagit rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen för vilka dessa samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra våra åtaganden, tillhandahålla tjänster, fakturera, hantera supportärende med mera. I övrigt kommer personuppgifter att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. 

Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter får finnas kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål, även efter att kundförhållandet upphört, finns de kvar tills du önskar att uppgifter tas bort. 

Automatiserat beslutsfattande 

Nordic Peak använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. 

Cookies 

Läs gärna vår Cookie Policy.

Länkar 

Från Nordic Peaks webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra koncernbolag eller bolag utanför Visma-koncernen. Denna Policy gäller inte för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser andra aktörers integritetspolicy. 

Ändringar 

Nordic Peak har rätt att ändra och göra tillägg till denna Policy. Ändring eller tillägg träder i kraft när vi meddelat dig härom eller gjort den uppdaterade Policyn tillgänglig på Nordic Peaks hemsida, nordicpeak.com.